Pravidla poskytování služeb na doméně signaly.cz (dále jen Pravidla)
Verze 2.4, ze dne 20. 10. 2011, schválena Realizačním týmem signály.cz, o. s. na Zasedání č. 74 dne 20. 10. 2011 v Brně. V platnost přichází 20. 10. 2011.


 1. Základní
  1. Provozovatelem služeb na doméně signaly.cz je signály.cz, o. s.(Kozí 684/8, 602 00 Brno, IČO 22720758) za podpory Sekce pro mládež ČBK a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o. s.
   1. O poskytování služeb se stará Realizační tým signály.cz, o. s. a jím pověření lidé (viz podspolečenství Realizačního týmu).
   2. Realizační tým je jmenován předsedou, předseda je volen Správní radou signály.cz, o. s., která dohlíží nad směřováním služeb (viz stanovy signály.cz, o. s.).
   3. Za provozovatele mají právo vystupovat pouze členové Realizačního týmu, rozhodující slovo má předseda signály.cz, o. s.
  2. Uživatelem služeb je každá osoba, která přistupuje jakýmkoli způsobem ke službám zpřístupněným na celosvětové síti internet pod doménou signaly.cz.
  3. Tyto podmínky se týkají i služeb na jiných doménách, které jsou spravované přes služby na doméně signaly.cz.
  4. Prostřednictvím služeb chce provozovatel naplňovat poslání sdružení (viz stanovy signály.cz, o. s.), které stojí na křesťanských hodnotách a tyto hodnoty ctí.
  5. Tato Pravidla mohou být průběžně doplňována a upravována i bez upozornění. Je v zájmu uživatele Pravidla sledovat na adrese https://tym.signaly.cz/1009/pravidla-signaly-cz. O větších změnách bude provozovatel informovat registrované uživatele nejpozději do 14 dnů od změny. Větší změnou se rozumí změna, zúžení či rozšíření Pravidel v rozsahu více jak 25% textu verze platné 90 dnů před změnou Pravidel nebo případ, kdy i menší rozsah změn označí Realizační tým jako větší změnu.
  6. Pokyny členů Realizačního týmu jsou nadřazeny Pravidlům.
 2. Uživatel
  1. Užívání služeb je podmíněno dodržováním těchto Pravidel a pokynů členů Realizačního týmu.
  2. Uživatel má právo se zaregistrovat. Registrací získá účet a tím i možnost aktivně se zapojit do tvorby obsahu v omezeném rozsahu svého účtu. Pro registraci je třeba uvést svoji emailovou adresu, kterou může využít provozovatel pro komunikaci s uživatelem. Svou registrací stvrzuje, že nebude této služby využívat k účelům, které jsou v rozporu s dobrými mravy, platnými zákony a obecně uznávanými etickými a morálními principy společnosti, nebude ani uvádět odkazy na multimediální data ve stejném rozporu, bude dodržovat tato Pravidla a respektovat rozhodnutí Realizačního týmu. S odvoláním na článek II. bod 3. a) IX. stanov zde především:
   1. provozovatel apeluje zvláště na křesťany, aby nezavdávali svým chováním v prostoru signály.cz důvod k oprávněnému pohoršení ostatních návštěvníků;
   2. rovněž upozorňuje katolické křesťany z řad laiků, že laici nejsou oprávněni předkládat svůj osobní názor jako autentické učení Katolické církve (srv. Kodex kanonického práva 227), a žádají je, aby na tuto skutečnost brali ohled;
   3. uveřejnění názoru, který je v rozporu s učením církví (především Katolické), není samo o sobě porušením pravidel, je-li kultivované a s úctou k náboženskému cítění křesťanů.
  3. Registrovat se může pouze člověk. Každá osoba smí mít maximálně jeden účet. Výjimky uděluje Realizační tým (zejména pro nicky zakládané vývojovým týmem signály.cz) pro účely testování apod.).
  4. Registrací uživatel stvrzuje, že si je vědom rizik spojených s pohybem a aktivní účastí na celosvětové síti internet, zejména zveřejňováním údajů o sobě a jiných lidech.
  5. Účet je identifikovaný nickem vybraným uživatelem při registraci. Vybraný nick nesmí poškozovat či zneužívat již existující nicky či jména nebo označení osob běžně známých (zejména politiků, církevních hodnostářů, ale i ostatních uživatelů signály.cz), být zavádějící či vulgární.
  6. Pro aktivní zapojení je potřeba se přihlásit kombinací nicku a hesla zadanou při registraci (v případě změny hesla uživatelem pak heslem změněným). Je v zájmu uživatele, aby si zvolil dostatečně bezpečné heslo a přihlašoval se pouze na bezpečných místech.
  7. V případě, že v rámci konkrétní služby poskytne uživatel provozovateli osobní údaje, dává tímto v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovateli souhlas s jejich elektronickým zpracováním a užitím pro potřeby poskytování dané služby a ostatních služeb provozovatele. Tento souhlas uděluje uživatel po dobu registrace uživatelského učtu.
  8. Registrovaný uživatel nese zodpovědnost za veškerou aktivitu na svém účtu a její dopad na jiné osoby.
  9. Registrovaný uživatel má právo:
   1. nechat si zrušit účet a tím ztratit možnost aktivního přispívání v prostoru signály.cz. Smazání účtu je nevratné a takto zrušený účet už nelze obnovit;
   2. odstranit si všechna multimediální data jím vložená. Výjimku mohou tvořit data, na které reagoval jiný uživatel nebo je jiný uživatel citoval.
  10. Nikdo z uživatelů nesmí:
   1. používat automatizované procesy, které chtějí sbírat informace z webů spravovaných přes služby na doméně signaly.cz;
   2. pokoušet se prolomit bezpečnostní ochranu služeb a obcházet opatření Provozovatele;
   3. provádět činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod, Ústavou a zákony ČR (zejména Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, §§ 196–206; tj. např. propagace rasismu a xenofobie, drog, dětská pornografie, zoofilie atd.);
   4. urážet, zesměšňovat, osočovat, nadávat, vysmívat, ponižovat, nactiutrhat, pomlouvat, vyhrožovat či se jinak nevhodně chovat k jiným osobám;
   5. publikovat vulgární či meze slušnosti zjevně přesahující projevy (zejména pak projevy obsahující obscénnosti, rouhání, zesměšňování náboženského cítění a posvátných prvků náboženství, hanobení rasy a náboženství) jakoukoli formou (slovem, obrazem...);
   6. podporovat přesvědčení nebo jakékoliv praktiky, které jsou v protikladu křesťanství (křesťanské víře), podporovat ideologie a názory, popírající základní principy křesťanství a základní morální hodnoty;
   7. vydávat se za kněze, pastora či duchovního některé z církví nebo příslušníka řeholní komunity, aniž by jím byl, ani vkládat jakákoli data, která by mohla vzbudit mylný dojem, že uživatel je knězem, pastorem či duchovním některé z církví, nebo příslušníkem řeholní komunity;
   8. vydávat se za jiné osoby;
   9. jakoukoli službu signály.cz zahlcovat stejnými multimediálními daty (tzv. tapetování);
   10. předávat, publikovat či odkazovat na multimediální data eroticky dráždivá či vyjadřující násilí;
   11. nahrávat, publikovat, šířit, sdílet, odkazovat či jinak zpřístupňovat multimediální data, která obsahují softwarové viry nebo jiný počítačový kód, soubory či programy navržené za účelem narušit, poškodit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového softwaru či hardwaru;
   12. provádět činnost, která poškozuje, či může poškozovat, dobré jméno projektu signály.cz;
   13. umísťovat reklamy a jakákoliv multimediální data s podnětem k výdělku nebo za účelem výdělku jeho či jiné osoby;
   14. jakkoli manipulovat se screenshoty (otisky obrazovky) služeb a zveřejňovat je v prostoru signály.cz i jakýmkoli jiným způsobem mimo prostor signály.cz bez svolení Realizačního týmu;
   15. zadávat multimediální data propagující osoby vystupující proti křesťanství, extrémistické strany a sdružení, šíření nenávisti a antipatií k menšinám či různým denominacím apod., dále umisťovat obsah s pornografickým, rasistickým nebo nacistickým obsahem, dále obsah porušující obecně závazné přepisy (např. Listinu práv a svobod, Ústavu a ostatní zákony České republiky);
   16. umísťovat multimediální data, která jsou lživá, neúplná či nesmysluplná v kontextu používané služby, zároveň také umísťovat data, u kterých si nelze ověřit jejich pravdivost, či jejich pravdivost nebyla ověřena;
   17. umísťovat multimediální data, která vznikla záměrně za účelem provokace Provozovatele, Realizačního týmu apod., či za účelem narušovat společenství uživatelů signály.cz a podněcovat k roztržkám mezi nimi;
   18. umísťovat multimediální data, jejichž nejsou autory a taková multimediální data, jejichž umístěním a zpřístupněním by prostřednictvím signály.cz byla neoprávněně zasažena autorská práva třetích osob a jiná práva a oprávněné zájmy třetích osob (např. právo na ochranu osobnosti fyzických osob)a porušovala by obecně závazné právní předpisy;
   19. publikovat taková data nebo se vyjadřovat způsobem, který není doslovným porušením výše uvedených pravidel v bodu II. 10, ale ze souvislosti je jednoznačně zřejmé, že tento obsah nebo způsob vyjádření je v rozporu s výše uvedenými pravidly v bodu II. 10. (např. vyhvězdičkovávání sprostých slov, nepřímé urážení či výhružky, skryté podněcování k roztržkám a podobně).
  11. Uživatel je povinen:
   1. respektovat rozhodnutí Realizačního týmu (zejména v případě odstranění multimediálních dat, která provozovatel nechce mít na jakékoliv službě - většinou v případě nejednoznačnosti porušení těchto Pravidel);
   2. upozornit na porušování těchto Pravidel Realizační tým.
 3. Provozovatel
  1. Služby jsou občanskou iniciativou a nečiní si proto absolutní nárok na to, aby veškeré texty zde zveřejněné byly a priori prohlašovány za neomylné a autentické učení křesťanských církví.
  2. Provozovatel nenese jakoukoli zodpovědnost za multimediální data a odkazy vložené uživatelem.
  3. Provozovatel má právo zrušit účet uživatele bez náhrady:
   1. pokud se uživatel do systému nepřihlásí po dobu 6 měsíců;
   2. pokud uživatel opakovaně porušuje tato Pravidla;
   3. pokud je založen v rozporu s těmito Pravidly;
   4. ve výjimečných případech na základě rozhodnutí Realizačního týmu.
  4. Provozovatel si vyhrazuje právo omezovat služby uživatelům, zvláště mladším 12, 15 a 18 let a těm, kteří porušují tato Pravidla.
  5. Provozovatel se snaží zabezpečit soukromé poznámky, vzkazy a zaheslovaná či jinak chráněná data před neoprávněným použitím třetí osobou. Nenese však zodpovědnost za jejich případné zneužití v případě, že se mu nepodaří tato data zabezpečit.
  6. Všechna data vložená uživatelem může provozovatel statisticky zpracovávat a využívat k propagaci vlastní či partnerů signály.cz.
  7. V případě, že by aktivity uživatele byly dlouhodobě v rozporu se zájmy Provozovatele, má Provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost uživatele a v případě opakovaného výskytu nežádoucího chování bude Provozovatel usilovat o sjednání nápravy.
 4. Poskytované služby
  1. Profil
   1. Registrovaný uživatel má v rámci svého účtu možnost spravovat svůj profil, který je přístupný všem uživatelům.
   2. Provozovatel a jím pověřené osoby mají právo smazat profilovou fotografii, která nevyhovuje stanoveným podmínkám.
  2. Autorizace
   1. Registrovaný uživatel má možnost se autorizovat u autorizátorů pověřených Realizačním týmem, pokud na svém profilu uvádí pravdivě své jméno (s možností užití jednoznačného jinotvaru), příjmení, věk, pohlaví a profilovou fotografii vyhovující stanoveným podmínkám.
   2. Autorizovaný účet je označen na profilu uživatele.
   3. Autorizátor nemá povinnost autorizovat uživatele, který mu nedostatečně prokázal pravdivost požadovaných údajů, a nemůže autorizovat uživatele, který nesplňuje podmínky autorizace.
   4. Všechny údaje se autorizovaný uživatel zavazuje aktualizovat, aby odpovídaly skutečnosti.
   5. Autorizace umožňuje uživateli využívat dalších služeb, jejichž přehled je uveden na blogu Realizačního týmu [Výhody autorizovaných uživatelů].
   6. Autorizovaný uživatel má právo si nechat autorizaci zrušit.
   7. Uživateli může být zrušena autorizace, pokud se Realizační tým domnívá, že uživatel porušuje Pravidla nebo že se jedná o účet založený v rozporu s Pravidly.
  3. Vzkazy
   1. Registrovaní uživatelé signály.cz si mezi sebou mohou posílat vzkazy.
   2. Každý uživatel má právo si zablokovat příjem vzkazů od jiného uživatele či si může omezit možnost zasílání vzkazů pouze na omezenou část uživatelů.
   3. Je zakázáno posílat více než 5 stejných, nebo významně podobných, vzkazů uživatelům, které odesílatel nemá zařazené mezi své Přátele.
   4. Na službu vzkazů se vztahují tato Pravidla, i když se jedná o soukromou korespondenci mezi 2 lidmi.
  4. Akce
   1. Pomocí služby akce může každý uživatel prezentovat na signály.cz akce. V rámci služby také může přihlášením se na akci dát ostatním uživatelům vědět, zda na danou akci jede.
   2. Uživatel může při zadávání akce zažádat o upoutávku na akci. Přidělení upoutávky se akce ukáže v hlavním přehledu akcí. O přidělení upoutávky rozhoduje Redakce signály.cz.
  5. Blogy
   1. Pomocí služby blogy si může uživatel či skupina uživatelů vytvořit jednoduše vlastní webovou prezentaci v rámci Pravidel.
   2. Správcem blogu se rozumí v případě osobního blogu uživatel, v případě blogu akce je to zadavatel akce a v případš blogu společenství jeho správce.
   3. Majitelem práv je autor příspěvku v blogu.
   4. Správce blogu určuje, jaký obsah může být na spravovaném blogu. Obsah však nesmí porušovat tato Pravidla
   5. Autor příspěvku a správce blogu je zodpovědný za dodržování těchto Pravidel i v rámci komentářů pod příspěvkem.
   6. Předchozím bodem není dotčena povinnost autorů komentářů dodržovat Pravidla.
   7. Zodpovědnost za veškerý obsah blogu - texty, obrázky a jiný obsah, nese správce blogu.
   8. Předchozím bodem není dotčena povinnost autorů příspěvků dodržovat Pravidla.
   9. Názory, které jsou zveřejňovány na blozích, nejsou názory Provozovatele ani Redakce signály.cz.
  6. Diskuze
   1. Správce diskuze je zodpovědný za dodržování těchto Pravidel v jejím rámci a za to, aby se v ní neobjevovaly mimotématické příspěvky.
   2. Předchozím bodem není dotčena povinnost autorů diskuzních příspěvků dodržovat Pravidla.
   3. Názory, které jsou zveřejňovány v rámci diskuzí, nejsou názory Provozovatele ani Redakce signály.cz.
   4. Jednotlivé diskuze jsou rozřazeny do několika tématicky odlišných rubrik. Diskuze jsou zaměřeny na různá témata.
   5. Je zakázáno vkládat do diskuzí telefonní čísla, či jiné kontaktní údaje.
   6. Provozovatel má právo určovat, jaké témata budou zařazena ve veřejných diskuzích.
   7. Provozovatel má právo mazat diskuze neaktivní déle než tři měsíce.
  7. Společenství
   1. Pomocí služby společenství se uživatelé signály.cz mohou sdružovat do různých skupin - podle vyznání, bydliště, zájmů apod. Nové společenství může v prostoru signály.cz založit každý zaregistrovaný uživatel.
   2. Zakladatel společenství je správce společenství. Tato osoba je zodpovědná za dodržování Pravidel v rámci společenství.
   3. Správce společenství stanovuje moderátory společenství a rozsah jejich kompetencí. Stejně tak si volí, zda společenství bude přístupné každému z uživatelů signály.cz, nebo zda jen určité skupině.
   4. Ke společenství lze nahrát fotku, na které nesmí být zbraně, alkoholické nápoje, cigarety a jiné tabákové výrobky a návykové látky, nesmí být eroticky dráždivá.
  8. Fotky a fotogalerie
   1. Provozovatel umožňuje všem zaregistrovaným uživatelům vytvořit si na serveru svou fotogalerii s fotkami.
  9. Přátelé
   1. Uživatelé si mohou druhé uživatele přidat mezi své Přátele. Zařazením mezi Přátele dává uživatel druhému uživateli možnost poskytnout více informací o své činnosti na signály.cz.
  10. Možnost sdílení videí a odkazů
   1. Provozovatel umožňuje všem zaregistrovaným uživatelům sdílet s ostatními skupinami uživatelů odkazy na videa či jiné internetové stránky.
 5. Postup při vymáhání dodržování Pravidel
  1. Není dovoleno jakýmkoli způsobem zveřejňovat bez výslovného svolení Realizačního týmu jakoukoli komunikaci ohledně dodržování Pravidel a pokynů od Realizačního týmu v prostoru signály.cz i jakýmkoli jiným způsobem mimo prostor signály.cz.
  2. Při prvním zjištění porušení pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby jej napravil. Neučiní-li tak do stanovené doby, Provozovatel má právo zjednat nápravu (odstraněním závadných multimediálních dat, omezením možnosti přístupu ke službám signály.cz, blokací účtu či IP adresy, smazáním účtu a další...).
  3. Při prvním zjištění porušení pravidel je uživatel napomenut a vyzván, aby jej napravil. Neučiní-li tak do stanovené doby, Provozovatel má právo zjednat nápravu (odstraněním závadných multimediálních dat, omezením možnosti přístupu ke službám signály.cz, blokací účtu či IP adresy, smazáním účtu a veškerého obsahu vloženého uživatelem a dalšími způsoby...).
  4. Provozovatel má právo přidat vlastní stanovisko k jakémukoli multimediálnímu obsahu, u kterého není jednoznačné zda porušuje tato Pravidla či se vyjadřuje nepravdivě či neúplně k tématu. Protože Realizační tým nemá nekonečné kapacity je uživateli zakázáno toto stanovisko komentovat pomocí kterékoliv ze služeb vyjma vzkazů se členy Realizačního týmu. Pokud uživatel toto pravidlo poruší, Realizační tým mu může omezit používání služeb.
  5. V případě, že uživatel neplní povinnosti jemu uložené těmito Pravidly, Realizační tým má právo ho v tom zastoupit bez předchozího upozornění.
  6. Při opakovaném porušení Pravidel je možné omezit uživateli používání služeb.

Komentář RT k Pravidlům signály.cz