V rámci své činnosti nabízí spolek signály.cz grantový program. Jde o finanční podporu vybraných projektů – dobrých skutků uživatelů webu. Cílem programu je i kromě reálné podpory projektů a nápadů podpořit aktivitu mladých, solidaritu mezi lidmi a prezentovat příklady dobré praxe.

Do programu může přihlásit svůj dobrý skutek skupina uživatelů webu signály.cz, kde předkladatel a min. 2 další realizátoři musí být autorizovanými uživateli webu signály.cz mladšími 28 let.


 

V roce 2017 budou podpořeny až 4 projekty z kategorií (k tématu):

 • A: Evangelizace
 • B: Ekumenismus
 • C: Péče o společný domov ve světle encykliky Laudato si´
 • D: Podpora rodin a dětí

Každý vybraný projekt může získat 3.000 – 10.000 Kč. V žádosti je nutné uvést informaci, do jaké kategorie je projekt zařazen. Jiné projekty (které nespadají do uvedených kategorií) podpořeny nebudou. Celková částka k rozdělení je 20.000 Kč. Informace k podávání žádostí.

Harmonogram výzvy:

 • Vyhlášení výzvy: 15. 8. 2017
 • Příjem žádostí: 1. 9. – 31. 10. 2017
 • Rozhodnutí o přidělení dotace: do 15. 11. 2017
 • Realizace projektů: do 30. 4. 2018
 • Vyúčtování projektů: do 30. 5. 2018

 Předkladatel zašle popis projektu (žádost) e-mailem na adresu dobryskutek@signaly.cz. Není žádný předepsaný formulář nebo forma. Rozsah cca 1 – 2 A4. Snažíme se o co nejmenší byrokracii a dostupnost pro všechny zájemce. Realizační tým má právo kdykoliv rozhodnout o změnách v pravidelech programu.

Žádost musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště, datum narození a nick na Signálech předkladatele
 • kontaktní údaje: e-mail a telefon
 • seznam osob, které budou projekt spolu realizovat (min. další 2) – stačí nick na Signálech
 • hlavní cíle projektu (jaké pozitivní změny chce dosáhnout)
 • popis cílové skupiny, lokace (pro koho je určen a kde bude projekt probíhat)
 • popis projektu – průběh realizace
 • zapojení žadatelů (co konkrétně budou vykonávat)
 • harmonogram (kdy se bude realizovat)
 • jednoduchý rozpočet (jaké náklady a na co budou potřeba)

V případě přidělení dotace musí být projekt realizován do určeného data a řádně vyúčtován (tj. zaslány kopie účetních dokladů). Bližší podrobnosti budou poskytnuty předkladatelům úspěšných žádostí.

Posuzování a hodnocení projektů:

O přidělení dotace rozhoduje Realizační tým spolu se zástupcem Sekce pro mládež ČBK a zástupcem organizace CREDO CZ – nadační fond (dále jen porota). Porota vybere projekty, které obdrží finanční podporu.

Plánovaný rozpočet projektu nemá žádný vliv na posuzování žádosti. Po vyhodnocení žádostí budou všichni žadatelé elektronickou formou vyrozuměni o schválení či zamítnutí grantu.  

Prezentace projektů na signály.cz:

 1. V případě získání finanční dotace je žadatel povinen vložit na nástěnku společenství www.signaly.cz/dobryskutek min. 3 příspěvky (popis záměru – na začátku, informace z průběhu a vyhodnocení projektu – po skončení) a do fotogalerie poskytnout několik fotografií svého realizovaného dobrého skutku.
 2. Dále natočit 1 jednoduché video o realizaci projektu o délce min. 3 min a poskytnout je signály.cz k uveřejnění na webu. 
 3. Redakce signály.cz zváží i případnou prezentaci projektů na blogu s-magazínu.

Finanční podporu programu zajistila organizace CREDO CZ – nadační fond. Signály.cz vloží v roce 2017 do programu ze svého rozpočtu 10.000 Kč.