Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 29.1.2010


Čas: 8:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

Tuto poradu jsme začali trochu více duchovně - a to přednáškou otce Josefa Stuchlého o ctnostech. Toto téma nebylo zvoleno náhodně a již brzy i vy budete mít možnost se o něm dovědět víc. A tak po troše "duchovního pokrmu" jsme přešli k praktické časti porady.

Co se stalo

Za dobu od poslední porady se i přes poklidnější zkouškové období leccos událo. Již tradičně začal se svými novinkami HejTi, který se teď intenzivně zabývá chodem Redakce a hledáním nového šéfredaktora, který by se této sekce odpovědně ujal. Všechny sekce také dopracovávaly a konzultovaly s HejTim své cíle, které se tento rok budou snažit naplňovat. Sekce Marketing, propagace a PR (dále jen MPP) se jako vždy zabývala mediálním partnestvím a zapojovala se do plánů již některých konkrétních akcí, které nás letos čekají. Mezi ty nejvýznamnější patří Celostátní setkání animátorů a Studentský Velehrad. Tato sekce se stará také o mnohé novinky pro uživatele. A tak se můžete těšit na vizitky, díky nimž budete moci jednoduše a osobně pozvat své kamarády na signály.cz nebo na "Knihu blogů signály.cz", do jejíž realizace jsou zapojeny i další sekce (viz. zde). Sekce Vývoj stále pracuje na tvorbě JP2. Svojí účastí podpořili také Barcamp ve Vsetíně. "Barcamp je označení pro mezinárodní síť neformálních konferencí, tvořených samotnými účastníky, někdy se tento formát nazývá také nekonference. Tématicky se barcampy věnují oblastem s vysokým inovačním potenciálem: internetové aplikace, nová média, rozvoj podnikání, time management a další trendy, související s technologickým a společenským rozvojem" (Barcamp). Sekce Ekonomika v zastoupení HonzyZ se opět zabývala sháněním finančních zdrojů, a to hlavně ve formě jednotlivých grantů - př. grant Virtuální volby (MKD) a reklam (Google). Sepsána byla zpráva pro Ministestvo kultury ČR o grantech z minulého roku. Stále také probíhá Trainee program v rámci, kterého se snaží rozvíjet a vzdělávat sekce Redakce, MMP a Vývoje. Procesní a projektový manažer kromě běžných záležitostí (příprava porady, správa členství signály.cz o. s. a T-mobile,...) připravoval s Duchovní sekcí (Jendou Krbcem) Duchovní víkend signály.cz, který nás čeká již tento týden a zpracovával Výroční zprávu za rok 2009.

Program

Program této porady byl značně bohatý. Začali jsme jako vždy praktickými záležitostmi, kdy byl Realizačním týmem pověřen HonzaZ podepisováním zápisů z porad, které jsme dle stanov povinni sepisovat. Odsouhlasena byla také jednotná patička emailu, kterou budou členové týmu využívat při mailové korespondenci.

 

Následovala Infosekce, což je nový název pro blok porady o probíhajících projektem, kde není třeba větší diskuze. Jako první byla řeč o Duchovní obnově signály.cz, která je již za dvěřmi. Stručně se shrnula situace potencionálního Grantu z EU a probíhajícího Trainee programu, JP2 a Roku kněží, kterému se bude více věnovat Redakce v únoru.

 

Následovali plány a cíle na rok 2010. Uvedeny byly dvě nejvýznamnější externí akce, které nás čekají, a to Studentský Velehrad a Celostátní setkání mládeže a dvě interní akce, mezi které patří spuštění JP2 a přijetí nového šéfredaktora. Následně byly představeny jednotlivými sekcemi jejich cíle a odsouhlaseny:

 

Vedení:

 1. Obnovení týmu a zlepšení nálady lidí aktivně se podílejících na signály.cz
 2. Vymezit jasné postavení signály.cz a dlouhodobou strategii udržitelnosti
 3. Modernizace webu signály.cz

Duchovní:

 1. Organizace spolupracovníků Duchovní sekce
 2. Zlepšení možnosti kontaktů uživatelů s duchovními osobami
 3. Nauková osvěta uživatelů
 4. Zlepšit duchovní péči o nejbližší spolupracovníky RT

Redakce:

 1. Zapojení uživatelů do projektů Redakce (př. témata měsíce)
 2. Zvýšit důraz na přispívání k duchovnímu růstu a formaci mladých křesťanů
 3. Posílit jádro Redakce

Marketing, propagace a PR:

 1. Stávající propagační činnost nahradit novými aktivitami v jednotlivých regionech vedoucí k naplňování cílů signály.cz (konkrétně cíl č. 1, 3, 4, 5) prostřednictvím nových týmů spolupracovníků
 2. Zatraktivnit nabídku společenství na signály.cz a aktivovat jejich činnost
 3. Realizovat takové konkrétní projekty s našimi partnery, aby reálně naplňovaly cíle signály.cz (konkrétně cíl č. 1, 2, 5, 6, 7) i cíle partnera

Vývoj:

 1. Doběh staré verze webu ke spokojenosti týmu i uživatelů, pravidelná údržba, reakce na požadavky
 2. Spuštění nové, lepší verze webu
 3. Zlepšení práce vývojového týmu

Ekonomika

 1. Dokončit a vyúčtovat Trainee program Vodafone
 2. Zajištění dostatku financí na provoz a aktivity v tomto roce
 3. Najít nové možnosti příjmů a způsobit jak posílit stávající
 4. Zpracovat strategii dlouhodobého financování signály.cz, o. s.

Všechny tyto cíle byly jednomyslně schváleny Realizačním týmem.

Následovala porada nad novým projektem "Kniha z blogů signály.cz", kde se plánoval harmonogram celé akce a jednotlivé kroky k jeho naplnění. Plánovány byly také již Summercampy na léto 2010, a to z důvodu napsání grantů pro získání finančních prostředků na jejich realizaci.

 

Ostatní záležitosti byly z časových důvodů přesunuty na další poradu. Ta se bude konat 12.2.2010 v 8,03 :o)