Následující text upravuje vztah mezi blogerem a provozovatelem serveru signály.cz. Je závazný pro každého blogera, který je zaregistrován na tomto serveru a který na něm využívá službu blog.

Potvrzením tohoto textu vyjadřuje bloger souhlas s dodržováním pravidel a podmínkami při registraci svého blogu.


Definice pojmů:

Blog

Blog je internetový zápisník jednoho, či více lidí. Blog uživatele má internetovou adresu jménouživatele.signaly.cz. Blog společenství má adresu nazev.signaly.cz

Bloger

Bloger je autor článků, textů a fotografií, který je zaregistrován na serveru signály.cz a který zároveň využívá služeb blogu a sdílení fotografií.

Provozovatel

Sekce pro mládež České biskupské konference

Subjekt pro kontrolu dodržení pravidel kodexu blogera

  • Vývojový tým signály.cz
  • Redakce signály.cz
  • Moderátoři blogovacího systému signály.cz

1. Naplnění obsahem blogu a nezávislost blogera

Každý uživatel, který používá na portálu signály.cz službu blog, může na svém blogu svobodně vyjadřovat své názory. Při tom ale nesmí porušovat zákony České republiky či občanská práva a svobody jiných lidí nebo organizací, včetně jejich práva na soukromí. Jedinou výjimkou porušení tohoto je taková situace, kdy lidé či organizace, o kterých bloger píše na svém blogu, sami nejednají v souladu se zákonem nebo v souladu s dobrými mravy. Tedy zveřejnění informací o nich je ve veřejném zájmu.

Samotný obsah jednotlivých blogů nesmí být v rozporu s etikou, ani nesmí odporovat základním křesťanským hodnotám. Obsah také nesmí poškozovat práva, či dobré jméno jiných osob či organizací. Každý bloger serveru signály.cz se zavazuje k tomu, že toto bude respektovat. Jestliže bloger uveřejní nepravdivou, či neúplnou informaci, je povinen svou chybu napravit, a to publikováním doplňujícího textu (není-li chyba příliš závažná) či nového textu. Bloger nesmí úmyslně zveřejňovat zavádějící, nepravdivé, scestné, či neúplné informace. Zároveň také nezveřejňuje takové informace, u kterých si nemůže ověřit jejich pravdivost, nebo si pravdivost neověřil.

Na svůj blog dává bloger články v konečné verzi. Veškeré pozdější úpravy (s výjimkou gramatických, překlepů a takových, které nemají vliv na obsah) musí bloger pouze doplnit k původní verzi.

2. Autorská práva a citace zdrojů

Zveřejněním textů (fotografií) na svém blogu, dává bloger automaticky povolení publikovat daný článek (fotografii) na jiných místech serveru signály.cz, či umístění odkazů na daný článek (fotografii), který by se objevil na titulní straně signály.cz.

Nikdo nesmí pod svým jménem (nickem) zveřejňovat cizí příspěvky (toto platí i na díla, jejichž autor není znám). Na blog také nesmí být vkládány texty, které předtím již byly zveřejněny v jiných mediích, nebo které byly nabídnuty ke zveřejnění. Bloger také nesmí texty, které již zveřejnil na svém blogu, nabídnout k publikování dalším mediům. O výjimkách ve všech případech rozhoduje provozovatel serveru, redakce, či další zodpovědné osoby za provoz serveru signály.cz. Tyto výjimky jsou však udíleny jen zřídka.

Souhlas k publikování textů, které již byly zveřejněny na některém mediu, vydává provozovatel.

Za naplňování blogu příspěvky nepřipadá blogerovi honorář. Ten by byl vyplacen jen v tom případě, že o tom rozhodne provozovatel. Samotné vyplacení finanční odměny je samozřejmě podmíněno dodáním všech nutných osobních údajů, které jsou nutné pro vyplacení honoráře dle daného zákona.

Jestliže bloger čerpá informace do svých článků z jiných zdrojů, je povinen uvádět tyto zdroje a původ všech informací. Zdroje se musí uvádět konkrétně, tedy uvedení přesného URL při odkazu na zdroj internetové stránky nebo uvedením názvu média z něhož bylo čerpáno. Žádný bloger také nesmí používat na svém blogu obrázky, které již byly publikovány v jiných mediích, jestliže nezískal na publikování daného obrázku souhlas od držitele autorských práv. I když toto povolení získá, bloger je vždy povinen uvádět u obrázků původní zdroj.

3. Blogy a obsah serveru signály.cz

Příspěvky v jednotlivých blozích budou pravidelně propagovány skrze celý server signály.cz. Tato propagace bude mít podobu buďto odkazem na úvodní stránce signály.cz na daný článek, nebo na jiných místech serveru může být publikován celý příspěvek, či jeho část. O tom, jaká propagace se zvolí, jakožto i o jiných formách propagace rozhoduje individuálně provozovatel.

Po registraci nového blogu začíná tzv. zkušební lhůta, kdy příspěvky z blogu nejsou propagovány na titulní stránce blogů ani v RSS, jedná se totiž zatím o tzv. neschválený blog. Úspěšná registrace tedy není ihned podmínkou pro zahájení propagace příspěvků z daného blogu. O schválení blogu a zařazení jeho obsahu na titulní stranu blogů a do exportu RSS rozhoduje redakce SIGNÁLY.cz. Délka zkušební lhůty není pevně stanovena a závisí zejména na počtu a kvalitě spotů, které bloger na dosud neschválený blog zařazuje.

Provozovatel má právo nově založený blog neschválit, zejména z důvodu nesouladu tematické orientace blogu a serveru SiGNÁLY.cz.

4. Bloger a komerční a politické informace

Na žádném blogu serveru nesmí být jednostranně propagovány komerční služby. Bloger nesmí svými komentáři jednostranně propagovat komerční službu nebo produkt, pokud se nejedná o popis jeho vlastních zkušeností. Povoleny jsou recenze komerčních produktů nebo služeb. Zakázány jsou jakékoli příspěvky formy PR článků (public relations articles).

Bloger může na svém blogu svobodně publikovat politické názory, popřípadě propagovat politické aktivity. To ale pouze za předpokladu, že na tento fakt výslovně upozorní. Toto upozornění musí být jasně viditelné u každého příspěvku, který svojí povahou naplňuje definici politické propagace. Blog nesmí být rovněž využíván jako farma odkazů pro vytváření link-buildingu komerčních stránek nebo komerčních aktivit. Pokud bloger přijme hmotný nebo finanční dar či jinou výhodu jako protihodnotu za pozitivní nebo negativní zmínění osoby nebo politické organizace, je povinen na tento fakt upozornit stejným způsobem, jako politické propagace.

5. Vztah blogera a provozovatele blogů

Názory, které bloger prezentuje na svém blogu, nejsou názory provozovatele či redakce serveru signály.cz.

Mezi provozovatelem a blogerem nevzniká pracovněprávní vztah.

Bloger není zaměstnanec, ani redaktor serveru signály.cz, pokavaď provozovatel neurčí jinak.

V případě, že by aktivity blogera byly dlouhodobě v rozporu se zájmy provozovatele, má provozovatel právo upozornit na tuto skutečnost blogera a v případě opakovaného výskytu nežádoucích textů na jeho blogu tyto příspěvky vymazat nebo mu zakázat další publikování v blogovacím systému serveru Signaly.cz. Tímto není dotknuto právo blogera na svobodné vyjadřování názorů a provozovatel k tomuto kroku přistoupí jen ve výjimečném případě.

Pokud bloger déle než dva měsíce nepřidá na svůj blog žádný nový příspěvek, přestane provozovatel jeho blog propagovat na stránkách serveru Signaly.cz a stáhne jej ze seznamu blogů a úvodní stránky blogovacího systému. Pokud po této době začne bloger znovu psát, zařadí provozovatel jeho blog znovu na seznam blogů a úvodní stránky blogovacího systému i na propagující pozice serveru Signaly.cz Pokud chce bloger zrušit svůj blog, požádá o to provozovatele e-mailem a uvede důvody, které ho k jeho rozhodnutí vedou. O obnovení nebo zřízení nového blogu může bloger požádat nejdříve měsíc po tomto zrušení.

6. Sankce za porušení kodexu

V případě porušení kodexu ze strany blogera má provozovatel právo podle míry a závažnosti prohřešku právo:

  • Upozornit blogera na to, že porušil kodex a vyzvat ho k nápravě a zdržení se takové činnosti v budoucnu. Upozornění může provést tým moderátorů, tým administrátorů nebo vývojový tým projektu SiGNÁLY.cz.
  • Stáhnout text, kterým bloger porušil kodex, z úvodní stránky blogovacího systému, z blogu i propagujících pozic na serveru Signaly.cz a jeho nahrazení vysvětlujícím textem.
  • Stáhnout celý blog konkrétního autora z úvodní stránky blogovacího systému tak, že všechny jeho příspěvky se budou zobrazovat jen přímo na jeho blogu. Toto stažení může být stanoveno na zkušební dobu či natrvalo.
  • Bez upozornění smazat z blogovacího systému článek, kterým bloger kodex porušil.
  • Zrušit blog a znepřístupnit jeho texty čtenářům.

Za běžných okolností uplatňuje provozovatel sankce v tomto pořadí, s výjimkou vážného nebo opakovaného porušení kodexu.

Bloger má povinnost sledovat pravidelně tento kodex, protože je nanejvýš pravděpodobné, že v blízké době bude ještě aktualizován, či upraven.